Beleidsplan 2017-2018 Historische Vereniging Oud Stolwijck

 1. Oprichting

De vereniging is opgericht op 9 maart 1979. De statuten zijn vastgelegd in de oprichtingsvergadering. De vereniging is gevestigd in Stolwijk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40464685 .

Op XX-XX-2018 heeft het ANBI expertisecentrum ons de ANBI status verleend, waardoor giften, legaten, schenkingen e.d. aftrekbaar zijn van de belasting. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ons RSIN nummer is 816580406.

 1. Doelstellingen van de vereniging

De bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie d.m.v. het verzamelen van kennis over de geschiedenis van Stolwijk en het bevorderen van de verspreiding daarvan.

Het behoud van de in Stolwijk aanwezige zaken van historisch belang

Het organiseren van activiteiten die de belangstelling voor historie en cultuur van Stolwijk bevorderen.

Het documenteren van de dorpsgeschiedenis van Stolwijk in de breedste zin van het woord of het bevorderen daarvan.

Samenwerken met Gemeente, overheden, instelling of instanties die belangstelling hebben of verantwoordelijk zijn voor het erfgoed en de historie van ons dorp Stolwijk

Het organiseren van activiteiten die het verenigings- en gemeenschapsleven in Stolwijk bevorderen.

 1. Werkzaamheden vereniging

Het bestuur van onze vereniging en de vrijwilligers voeren werkzaamheden uit om de doelstellingen uit te voeren. Zij krijgen geen geldelijke beloning of vrijwilligersvergoeding. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen.

Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur zijn er commissies ingesteld die namens het Bestuur werkzaamheden uitvoeren of advies uitbrengen.

Tot de werkzaamheden behoren o.a.:

De bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie d.m.v. het verzamelen van kennis over de geschiedenis van Stolwijk en het bevorderen van de verspreiding daarvan.

Het behoud van de in Stolwijk aanwezige zaken van historisch belang

Het organiseren van activiteiten die de belangstelling voor historie en cultuur van Stolwijk bevorderen.

Het plaatselijk cultureel erfgoed onder de aandacht brengen van bewoners door middel van:

 • 2 x per jaar een leden (contact) avond met lezingen of presentaties , waarvan 1 met een ledenvergadering.
 • Jaarlijkse uitje met een eigen bijdrage
 • 4 x per jaar een bulletin
 • Jaarlijkse deelname aan Monumentendag
 • Jaarlijkse deelname aan Braderie
 • Actieve deelname in het Sociaal Cultureel Historisch Overleg Krimpenerwaard (SCHOK)
 • Deelname aan “Verkenning haalbaarheid digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland” van het erfgoedhuis Zuidholland
 • Het digitaliseren van onze collectie middels het project “Naar een digitaal Stolks Verleden”
 1. Commissies

De vereniging stelt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur commissies in die een taak krijgen opgedragen. De taken worden uitgevoerd door het Bestuur en/of de vrijwilligers.

Foto archief

Het bewaren en digitaliseren van de foto collectie

Documentatie

Het bewaren en digitaliseren van alle historische documentatie

Oude voorwerpen en gereedschappen

Het verzorgen van de opslag en onderhoud van allerlei voorwerpen zoals bijv. gereedschap of gebruiksvoorwerpen die betrekking hebben op het culturele boeren erfgoed van Stolwijk en omgeving

Public Relations

Het bevorderen van goede betrekkingen tussen onze vereniging en haar leden alsmede de bevolking van Stolwijk.

Redactie Bulletin

Verzorging van de inhoud d.m.v. artikelen die raakvlakken hebben met de (vroegere) bewoners van Stolwijk. Verspreiding van het blad onder de leden

Naar een Digitaal Stolks Verleden

Het digitaliseren en ontsluiten van de verenigingscollectie

Financiële haalbaarheid realiseren d.m.v. het aanvragen van de ANBI status en subsidies voor de aanschaf van computers en benodigdheden

Financiën

De financiën van de vereniging worden gepubliceerd door de penningmeester in het jaarverslag en op de website, nadat deze is vastgesteld door de leden in de jaarlijkse ledenvergadering.

Voorafgaand is deze eerst door kascommissie (uit de leden benoemd) gecontroleerd.

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen beloningsbeleid. Alle activiteiten zowel vanuit het bestuur als vanuit de commissies worden door vrijwilligers uitgevoerd en zij ontvangen daarvoor geen vergoeding. Kosten welke t.b.v. de vereniging worden gemaakt mogen gedeclareerd worden.


Jaarverslag "Oud Stolwijck" over 2017

Op 24 april hielden we onze jaarvergadering/contactavond.

De jaarverslagen over 2016 van de secretaris en de penningmeester werden goedgekeurd.

Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een nadelig saldo van € 1.280,59.

Het aftredende bestuurslid Kees Anker werd herkozen.

In de plaats van Arie Anker, die zich niet meer herkiesbaar had gesteld, werd tot nieuw bestuurslid gekozen Jacklyn Koot (een dochter van de oprichter van "Oud Stolwijck").

De 78-jarige Arie Anker maakte 16 jaar deel uit van ons bestuur, waarvan de laatste 8 jaar als penningmeester.

Het penningmeesterschap is overgenomen door ons bestuurslid Henk de Jong met als plaatsvervangster Jacklyn Koot.

Na afsluiting van het huishoudelijk gedeelte hielden de dames Jannie Boogaerdt uit Stolwijk en Stella Speksnijder uit Ouderkerk aan den IJssel, die optreden onder de naam "Het Zingende Paard", ieder een voordracht in dialect over het vroegere plattelandsleven in de Krimpenerwaard.

Na de pauze liet Arie Anker de 115 aanwezigen meegenieten van de Lansing Safaritochten, die hij in de jaren 2007 t/m 2015 met een door hemzelf vervaardigde boot heeft georganiseerd.

Ook kregen we nog een door Gerrit Eegdeman samengestelde foto/filmimpressie te zien van de vele boottochten door het fraaie polderlandschap dat deel uitmaakt van ons dorp.

Op 16 mei gingen we met 61 deelnemers op excursie.

's Morgens maakten we een rondrit met gids door de omgeving van Scherpenzeel en kwamen we o.a. langs Paleis Soestdijk in Baarn en Kasteel "Drakensteyn" in Lage Vuursche.

's Middags brachten we een bezoek aan 't Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen.

Op 19 augustus waren we weer present op de jaarlijkse braderie om onze nieuwe fotoboekjes te verkopen.

73 bezoekers hebben geraden naar de juiste benaming van een 5-tal oude voorwerpen/ gereedschappen.

Er konden 9 nieuwe leden worden ingeschreven.

Dankzij onze bemiddeling kon het publiek op de Open Monumentendag op 9 september een wandel- of fietsbezoek brengen aan het recreatiepark "De Kooi" aan de Benedenkerkseweg en aan de camping van de familie Vonk Noordegraaf aan de Beijerscheweg.

In tegenstelling tot voorgaande jaren mocht de gemeentetoren uit 1501 niet worden beklommen.

De contactavond op 16 oktober trok ruim 140 bezoekers.

Voor de pauze verzorgde rietdekker Frans van der Ende uit Berkenwoude een lezing over "Riet, vanaf het land tot op het dak".

Reeds in het begin van onze jaartelling werd melding gemaakt van rieten daken.

Heden ten dage worden rieten daken nog steeds volop toegepast voor oude boerderijen maar ook voor nieuwe woningen.

De techniek van het rietdekken is in al die eeuwen niet wezenlijk veranderd.

Na de pauze werd weer een nieuwe door onze cineast Gerrit Eegdeman samengestelde aflevering van zijn "Stolwijks Journaal" vertoond.

Voor ons project "Naar een digitaal Stolks verleden" is inmiddels € 4.745,— aan subsidies/ donaties binnengehaald.

We zijn nog op zoek naar enkele goed gemotiveerde vrijwilligers die ons bij het digitaliseren willen helpen.

Er werden zes bestuursvergaderingen gehouden.

Het aantal leden verminderde met 8 en bedroeg aan het einde van het jaar 795.

Alle leden en begunstigers hebben weer vier verenigingsbulletins ontvangen.

We kunnen terugzien op een geslaagd verenigingsjaar.

Henk Verhoef, secretaris.


Financieel verslag 2017 volgt